Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
Artykuły

Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy.

Jak rozpoznać i jak przeciwdziałać tym zjawiskom?

Zdarza się, że:
 • pracodawcy nie dostrzegają występującego w ich organizacji mobbingu i dyskryminacji.
 • pracownicy mylą zjawisko mobbingu z występującymi w organizacji konfliktami.
 • mobbing i dyskryminacja są bardzo często głęboko ukryte pod warstwą niejednoznaczności celów, wymagań, braku kontroli, nieodpowiedniej komunikacji.
 • przeświadczenie o byciu ofiarą mobbingu wynika z niewiedzy, z subiektywnej oceny sytuacji i nadmiernej wrażliwości.

Planujesz szkolenie z zakresu zapobiegania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy – skontaktuj się z nami!

trenerzy@trenerzy.pl

Kodeks pracy dokładnie definiuje pojęcie mobbingu, jako działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy są w ostatnich czasach często spotykanym problemem dużej liczby przedsiębiorstw w Polsce. Zjawisko to zagraża atmosferze i wydajności pracy, prowadzi do pogarszających się relacji między pracodawcami a pracobiorcami, przełożonymi i podwładnymi, a także między samymi pracownikami.
Mobbing i dyskryminacja obejmują nie tylko działania pracodawcy lub przełożonych, ale również współpracowników. Występuje w organizacjach bez względu na zajmowane stanowiska i relacje służbowe.
Coraz częściej pracodawcy szukają skutecznych rozwiązań zapobiegających tego typu zjawiskom i zdają sobie sprawę, że aktywne działania szkoleniowe i uświadamianie menedżerów i pracowników w tym zakresie, mogą zabezpieczyć firmy przed występowaniem mobbingu i dyskryminacji. Działania te zapobiegają tragediom osobistym, budują nową kulturę organizacji i zabezpieczają pracodawcę przed ponoszeniem odpowiedzialności za mobbing, który często kończy się wysokimi i niepotrzebnymi kosztami.

Główne cele szkolenia:

 • Zrozumienie czym to jest mobbing i dyskryminacja. Przełożenie definicji prawnych na język potoczny.
 • Umiejętność rozpoznawania zachowań i działań mających znamiona mobbingu lub dyskryminacji w miejscu pracy.
 • Uświadomienie skutków mobbingu i dyskryminacji.
 • Odpowiedzialność pracodawcy za tolerowanie mobbingu i dyskryminacji.
 • Odpowiedzialność pracownika za nieuzasadnione oskarżenia.
 • Poznanie działań zapobiegających zjawiskom mobbingu i dyskryminacji oraz zabezpieczających firmę przed ich skutkami.
Aby otrzymać pełną ofertę z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji, skontaktuj się z nami!

W  ramach szkoleń mających na celu zapobieganie zjawisku dyskryminacji i mobbingu w miejscu pracy, proponujemy Państwu:

 1. Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu rozpoznawania i zapobiegania zjawisku dyskryminacji i mobbingu.
 2. Przeprowadzenie szkolenia z prowadzenia polityki antymobbingowej – dla pracowników HR, prawników oraz członków komisji antymobbingowej.
 3. Przygotowanie wsadu do szkolenia e-learningowego z wyżej wymienionego zakresu.
 4. Przygotowanie polityki antymobbingowej wraz z wyjaśnieniem zaproponowanych procesów.
 • Opracowanie dedykowanego regulaminu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz działań w przypadku zgłoszenia wystąpienia zjawiska.
 • Zaproponowanie scenariusza akcji informacyjnej.
 • Przeprowadzenie warsztatu dla HR, prawników oraz członków komisji antymobbingowej.
 • Przygotowanie prezentacji dla pracowników informującej o obowiązującej w organizacji polityce antymobbingowej (obowiązkowa prezentacja dla nowoprzyjętych pracowników oraz odświeżająca dla pracowników ze stażem).
Szukasz szkolenia i masz pytania?
Śmiało, nasi eksperci są do Twojej dyspozycji!