Strona główna Szkolenia menedżerskie Szkolenia przywództwo
przyw

Szkolenia – przywództwo

Od menedżerów oczekuje się, że będą potrafili właścicwie zarządzać ludźmi, motywować ich i jednoczyć wokół wspólnego celu, rozładowywać ewentualne napięcia i rozwijać podwładnych. Te wyzwania powodują, że muszą oni stale doskonalić swoje kompetencje, np. za pomocą szkoleń z tzw. kompetencji miękkich. Takie podejście definiuje w praktyczny sposób pojęcie umiejętności przywódczych, które przestają być zastrzeżone wyłącznie dla menadżerów strategicznych.

Wybrane szkolenia z zakresu przywództwa:

Komunikacja i asertywność

Jak poprawić komunikację i relacje w zespole?

Komunikacja i asertywność

Jak poprawić komunikację i relacje w zespole?

Zakres szkolenia:

 • Podstawy psychologii komunikacji.
 • Znaczenie właściwej komunikacji w relacjach z zespołem.
 • Bariery komunikacyjne – jak ich unikać.
 • Mój styl komunikowania się i jego wpływ na rozmówcę.
 • Model komunikacji von Thuna i jego zastosowanie w różnych sytuacjach zawodowych i pozazawodowych.
 • Czym jest asertywność?
 • Jakie zachowania są asertywne?
 • Różne sytuacje, kiedy mamy potrzebę zachować się asertywnie – odmowa, prośba, obrona własnych granic, obrona przed manipulacjami.
 • Co decyduje o naszej asertywności i co ją blokuje?
 • „Chcę Ci powiedzieć…” – asertywne wyrażanie siebie w relacjach z innymi.

Komunikacja i asertywność

Jak poprawić komunikację i relacje w zespole?

Radzenie sobie z konfliktem

Jak przewidywać i rozwiązywać sytuacje konfliktowe w zespole?

Radzenie sobie z konfliktem

Jak przewidywać i rozwiązywać sytuacje konfliktowe w zespole?

Zakres szkolenia:

 • Sytuacje konfliktowe – nasze doświadczenia i stereotypy.
 • Rodzaje konfliktów (koło konfliktu Moor’a).
 • Style reagowania na konflikt. Mój styl reagowania w sytuacjach konfliktowych – test Thomasa Killmana.
 • Szef wobec sytuacji konfliktowych w zespole (mediator, arbiter, negocjator). Szef jako strona konfliktu.
 • Sytuacje konfliktowe w pracy szefa – analiza wybranych sytuacji.
 • Konstruktywne podejście do konfliktu z nastawieniem na współpracę – 4 harwardzkie zasady negocjacji nastawionych na współpracę (zasto-sowanie w praktyce zawodowej szefa).
 • Jak zabrać się za rozwiązanie konfliktu?
 • Spojrzenie na trudną rozmowę w kontekście konfliktu interesów szef – pracownik (odmowa, stawianie granic, przywołanie zasad i dyscyplinowanie). Sprowadzanie rozmowy z poziomu  stanowisk na poziom interesów.
 • Odwołanie do zasad, interesów firmy, zespołu, relacji.

Radzenie sobie z konfliktem

Jak przewidywać i rozwiązywać sytuacje konfliktowe?

W roli szefa

Co to znaczy być liderem zespołu?

W roli szefa

Co to znaczy być liderem zespołu?

Zakres szkolenia:

 • Przywództwo i autorytet – jak je rozumieć i jak je rozwijać?
 • Budowanie autorytetu szefa w oparciu o styl zarządzania, wiedzę, zaufanie.
 • Cechy i umiejętności lidera – przywództwo w wymiarze praktycznym.
 • Role lidera – zadania, zespół, jednostka (J. Adair).
 • Budowanie autorytetu poprzez 3 typy władzy – władza formalna, ekspercka, charyzmatyczna (M. Weber).
 • Różne style zarządzania w różnych sytuacjach.
 • Efektywny zespół. Model Patricka Lencioniego – 5 dysfunkcji pracy zespołowej.
 • Zarządzanie przez wartości – wartości i zasady szefa, wartości firmy. Expose szefa – reguły tworzenia i przedstawienia przejrzystych zasad.
 • Przywództwo w trudnych sytuacjach – odwołanie do wartości i zasad.

W roli szefa

Co to znaczy być liderem zespołu?

Motywowanie i budowanie zaangażowania

Jak motywować i angażować pracowników?

Motywowanie i budowanie zaangażowania

Jak motywować i angażować pracowników?

Zakres szkolenia:

 • Nasze rozumienie motywacji i motywowania.
 • Pieniądze czy dobra atmosfera? Znaczenie czynników motywacji finansowej i pozafinansowej.
 • Teoria 2 czynnikowa Herzberga – eliminacja niezadowolenia wcale nie oznacza, że pojawia się zadowolenie.
 • Pojęcie zaangażowania – model 3S.
 • Teoria McClellanda – nie motywuj innych, dopóki nie poznasz ich potrzeb.
 • Praktyczne poszukiwanie sposobów motywowania podwładnych w zależności od jednej z 3 potrzeb.
 • Błąd „kupowania zaangażowania” – teoria Deci’ego i Ryan’a.
 • 2 modele zarządzania – model „ratunkowy” i model odpowiedzialności pracownika. Wpływ stylu szefa na motywację, poziom samodzielności i odpowiedzialności i rozwój pracowników. Osobiste przekonania szefa i ich wpływ na styl zarzadzania – teoria X i Y D. McGregora.
 • Co motywuje Polaków? Czynniki motywacji pozafinansowej wg Polskiej Mapy Motywacji (ogólnopolskie badanie Training Partners).
 • Czym dysponuję jako szef? – narzędzia motywowania pozafinansowego w praktyce.

Motywowanie i budowanie zaangażowania

Jak motywować i angażować pracowników?

Zarządzanie sytuacyjne

Jak rozwijać pracowników w oparciu o właściwy dobór zadań?

Zarządzanie sytuacyjne

Jak rozwijać pracowników w oparciu o właściwy dobór zadań?

Zakres szkolenia:

 • Koncepcja Przywództwa Sytuacyjnego wg Hersey’a i Blanchard’a
 • 4 etapy rozwoju pracownika wg zarządzania sytuacyjnego R1-R4 – w zależności od kompetencji i zaangażowania pracownika.
 • Trafne diagnozowanie etapu rozwoju pracownika.
 • Zaangażowanie pracownika na różnych etapach rozwoju – od czego zależy (analiza różnych przypadków).
 • Elastyczność w zarządzaniu – jeden styl zarządzania to za mało.
 • Styl dyrektywny oraz wspierający – kiedy i jaki sposób je stosować i umiejętnie łączyć?
 • 4 style kierowania pracownikami w praktyce S1-S4.
 • Sposób prowadzenia rozmowy z pracownikiem w każdym ze stylów.
 • Trudny przypadek R3 – wykorzystanie narzędzia „okno Johari”.
 • Współpraca dla wyników – praktyczne wykorzystanie modelu w pracy indywidualnej z pracownikiem dla poprawy wyników.

Zarządzanie sytuacyjne

Jak rozwijać pracowników?

Udzielanie informacji zwrotnej

Jak rozmawiać na temat wykonanej pracy, zachowań, postaw?

Udzielanie informacji zwrotnej

Jak rozmawiać na temat wykonanej pracy, zachowań, postaw?

Zakres szkolenia:

 • Różne cele i formy informacji zwrotnej.
 • Informacja zwrotna doceniająca oraz jako konstruktywna krytyka.
 • „Gadzi mózg” jako mechanizm obronny – jak nie uruchamiać emocji i pozostać na poziomie rzeczowym rozmowy.
 • Informacja zwrotna jako komunikat asertywny.
 • Informacja zwrotna w krótkiej perspektywie czasu, oparta o model von Thuna – model FUKO+.
 • Podsumowująca informacja zwrotna w dłuższej perspektywie czasu – model 5 PÓL.
 • Czym jest „pozytywne wzmocnienie” i jak je wykorzystać w rozmowie?
 • Pytania otwarte do pracownika jako wyższy poziom informacji zwrotnej.
 • Odwołanie do wartości i zasad w rozmowie z pracownikiem.
 • Od feedback do feedforward – przyszłość jest najważniejsza.

Udzielanie informacji zwrotnej

Jak rozmawiać na temat wykonanej pracy?

Przewodzenie ludziom w zmianie

Jak przeprowadzić ludzi przez zmianę?

Przewodzenie ludziom w zmianie

Jak przeprowadzić ludzi przez zmianę?

Zakres szkolenia:

 • Dlaczego 80 % zmian kończy się niepowodzeniem?
 • Jak osobiste doświadczenia wpływają na nasze nastawienie wobec zmian?
 • Szef w sytuacji zmiany („zmiana to coś, co góra chce, żeby środek zrobił dołowi”). Polityka właściwego komunikowania wdrażanych zmian.
 • Różne sytuacje zmian w firmie – reakcje pracowników.
 • 4 etapy przechodzenia przez zmianę oraz ważne wnioski jakie wynikają z tego dla szefa.
 • Filozofia Kaizen – wielka siła małych zmian.
  Od modelu „ratunkowego” do modelu
  odpowiedzialności pracownika.
 • Liderzy zmian i oponenci – angażowanie ludzi w zachodzące zmiany.
 • Zarządzanie zmianą – zmiana jako projekt.
 • Czynniki wspierające budowanie efektywnego zespół w okresie zmian.
 • Zmiany w naszej firmie – analiza i wypracowanie strategii działania.

Przewodzenie ludziom w zmianie

Jak przeprowadzić ludzi przez zmianę?

Delegowanie zadań i rozliczanie z ich realizacji

Jak rozwijać pracownika poprzez delegowanie?

Delegowanie zadań i rozliczanie z ich realizacji

Jak rozwijać pracownika poprzez delegowanie?

Zakres szkolenia:

 • Właściwe rozumienie pojęcie „delegowanie”? (kiedy jest to po pr ostu zrzucanie na kogoś pracy a kiedy jest to proces, który sprzyja rozwojowi i buduje zaangażowanie pracownika).
 • Delegowanie zadań i delegowanie uprawnień – czy zawsze idzie z sobą w parze.
 • Dlaczego jako szefowie nie zawsze potrafimy delegować uprawnienia? – nasz brak zaufania i nasza potrzeba kontroli jako czynniki, które hamują rozwój pracowników.
 • „Hektar władzy szefa” – typowe style dzielenia się „władzą” prz ez szefów.
 • Jakie obiektywne uwarunkowania powodują, że nie deleguję  prawnień? (czyli nie rozszerzam decyzyjności swoich ludzi).
 • Delegowanie jako sposób budowania odpowiedzialności pracownika.
 • Dobrze dobrane zadania jako czynnik motywacyjny (nawiązanie do teorii motywacji McClellanda).
 • Mapa mojego zespołu – analiza obecnych możliwości pracowników i dobór właściwych dla nich zadań.
 • Rozwój pracowników poprzez delegowanie im nowych zadań.
 • Spojrzenie poprzez priorytety – jakich zadań jako szef nie powinienem wykonywać? Które z tych zdań mogę od razu zdelegować?
 • Sposób delegowania zadania (również trudnego) – prowadzenie rozmowy delegującej zadanie i uprawnienia.
 • Pomysły na sposoby odreagowania stresu.

Delegowanie zadań

Rozwijanie pracownika poprzez delegowanie

Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym

Jak zarządzać i motywować z uwzględnieniem różnic pokoleniowych?

Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym

Jak zarządzać i motywować z uwzględnieniem różnic pokoleniowych?

Zakres szkolenia:

 • Pokolenia są jak kolejne fale – nie da się ich zatrzymać ale można wykorzystać ich energię.
 • „Fakty i mity” – krótkie uporządkowanie wiedzy na temat pokoleń obecnych na rynku pracy.
 • Co różni a co łączy pokolenia X, Y, Z jeśli chodzi o potrzeby, motywacje i zachowania?
 • Analiza potrzeb pracowników z pokoleń X, Y i Z oraz tego co jest największym potencjałem każdej z grup (X, Y, Z), gdzie leżą największe różnice w podejściu do pracy, jakie są podobieństwa, a których możemy budować synergię w działaniu.
 • Kogo mam w zespole? Krótka indywidualna analiza pracowników, których mam w zespole na podstawie wniosków poprzedniego zadania.
 • Co jest ważne i co motywuje pracowników poszczególnych pokoleń?
 • Wypracowanie listy realnych działań i narzędzi, jakie szefowie mogą wykorzystać, aby zwiększać zaangażowanie pracowników pokolenia Y i Z i lepiej z nimi współpracować.
 • Mój indywidualny plan działania – działanie wdrożeniowe po szkoleniu. Co konkretnie zrobię jako szef (korzystając z  wypracowanej listy pomysłów działań i narzędzi) z odniesieniu do poszczególnych pracowników pokolenia Y i Z w moim zespole?

Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym

Wyzwanie różnic międzypokoleniowych w zespole.

Szef w roli coacha i mentora

Jak rozwijać pracowników i budować ich zaangażowanie?

Szef w roli coacha i mentora

Jak rozwijać pracowników i budować ich zaangażowanie?

Zakres szkolenia:

 • Coaching, mentoring, trening – rozróżnienie najbardziej popularnych metod rozwojowych.
 • Jak uczą się dorośli? Cykl Kolba jako nauka oparta na przeżyciu – omówienie modelu, zastosowanie modelu w indywidualnej pracy rozwojowej.
 • Coaching jako filozofia zarządzania ludźmi.
 • Angażowanie pracownika w proces własnego rozwoju – model 70-20-10.
 • Szef w roli coacha / mentora – szanse i zagrożenia. Umiejętność przełączenia się ze stylu dyrektywnego na wspierający.
 • Korzyści z coachingu / mentoringu – co z tego mam ja, pracownik oraz firma?
 • Planowanie celów w coachingu (koło kompetencji, model GROW).
 • Planowanie celów w mentoringu (cele biznesowe i cele rozwojowe, powiązanie mentoringu z realizowanym projektem).
 • Zawieranie kontraktu na wspólną pracę – omówienie kluczowych elementów kontraktu (m.in. cele, odpowiedzialność, poszukiwanie nowych możliwości, form spotkań i pracy pomiędzy spotkaniami, informacja zwrotna).
 • Błędy w coachingu / mentoringu.

Szef w roli coacha i mentora

Rozwój i zaangażowanie pracowników.

Prowadzenie rozmów oceniających

Jak się przygotować i przeprowadzić rozmowę oceniającą?

Prowadzenie rozmów oceniających

Jak się przygotować i przeprowadzić rozmowę oceniającą?

Zakres szkolenia:

 • Jakie są korzyści dla ocenianego i oceniającego z prowadzenia okresowych rozmów oceniających?
 • Jak się przygotować przed rozmowa oceniającą? – zadania ocenianego i oceniającego – lista kontrolna.
 • Warsztat prowadzenia rozmów zgodnie ze strukturą:
  • Stworzenie stosownej atmosfery.
  • Gdzie jesteśmy?
  • Autoanaliza pracownika.
  • Dokonanie oceny przez szefa.
  • Komentarz pracownika.
  • Oczekiwania pracownika.
  • Dokąd dążymy? Plan działania.
 • Jakie są zagrożenia dla konstruktywnego przebiegu rozmowy oceniającej i jak je wyeliminować?

Prowadzenie rozmów oceniających

Przeprowadzanie rozmó oceniających.

Psychologia w zarządzaniu – model analizy transakcyjnej

Szef jako Rodzic – Dorosły – Dziecko.

Psychologia w zarządzaniu – model analizy transakcyjnej

Szef jako Rodzic – Dorosły – Dziecko.

Zakres szkolenia:

 • ● Czym jest analiza transakcyjna? – trzy podstawowe stany Ja wg analizy transakcyjnej „Rodzic”, „Dorosły”, „Dziecko”.
 • Zastosowanie modelu analizy transakcyjnej w życiu zawodowym – zrozumienie zachowań ludzi będących w kontakcie ze sobą podczas wspólnej pracy.
 • Rodzic, Dorosły, Dziecko – wszystkie trzy stany „Ja” są jednakowo ważne dla właściwego funkcjonowania zawodowego szefa.
 • Kto to mówi? – rozpoznawanie stanu JA u siebie i innych.
 • Transakcje – co to takiego? Co umożliwia kontynuowanie relacji, a co je przerywa lub blokuje?
 • W jaki sposób rozmawiamy w sytuacjach zawodowych?
 • Transakcje komplementarne jako wzorzec poprawnej (ale czy zawsze skutecznej) komunikacji. Transakcje skrzyżowane jako transakcje konfliktorodne.
 • „Egogram” – test. Jak buduję relacje z innymi wg analizy transakcyjnej?
 • Gry psychologiczne – czyli jak powtarzamy określone relacje koń czące się dyskomfortem lub konfliktem.
 • W co gramy my sami? – przykłady gier psychologicznych spotykanych w życiu zawodowym.
 • Zasady czystej skutecznej komunikacji wg analizy transakcyjnej.

Psychologia w zarządzaniu

Model analizy transakcyjnej

Podstawy zarządzania projektami

Jak zaplanować i monitorować realizację projektu?

Podstawy zarządzania projektami

Jak zaplanować i monitorować realizację projektu?

Zakres szkolenia:

 • Czym jest projekt.
 • Wybrane metodyki zarządzania projektem.
 • Etapy zarządzania projektem:
 • Planowanie.
 • Realizowanie.
 • Monitorowanie.
 • Zamykanie.
 • Kluczowe parametry projektu:
 • Trójkąt ograniczeń.
 • Macierz kompromisów.
 • Tworzenie harmonogramu projektu.
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie.
 • Planowanie komunikacji w projekcie.

Podstawy zarządzania projektami

Jak zaplanować i monitorować realizację projektu?

Przywództwo dla bezpieczeństwa

Jak zarządzać konsekwencjami i budować nawyki bezpiecznej pracy?

Przywództwo dla bezpieczeństwa

Jak zarządzać konsekwencjami i budować nawyki bezpiecznej pracy?

Zakres szkolenia:

 • Negatywne i pozytywne konsekwencje ludzkich zachowań w zakresie bezpieczeństwa pracy.
 • Dobór właściwych narzędzi do zarzadzania konsekwencjami.
 • Przyczyny naruszania zasad i przepisów BHP – analiza sytuacji w firmie.
 • Metody eliminowania przyczyn negatywnych zachowań – warsztat.
 • Autorytet szefa jako element wzmacniania pozytywnych zachowań – zasady Maxa Webera.
 • Kontrakt szefa z zespołem na rzecz stosowania zasad BHP i kontrola jego realizacji – warsztat.
 • Umiejętność korygowania negatywnych postaw w oparciu o rozmowę dyscyplinująca z zastosowaniem metody „FUKO+” – warsztat.
 • Budowanie trwałej zmiany negatywnych zachowań i wzmacnianie pozytywnych zachowań poprzez udzielanie feedbacku metodą pięciu pól – „5P” – warsztat.
 • Budowanie pozytywnych nawyków – warsztat z wykorzystaniem koła Deminga.

Przywództwo dla bezpieczeństwa

Konsekwesncje i nawyki bezpiecznej pracy.

Zobacz, co mówią o nas klienci i uczestnicy szkolenia

„Podczas realizacji projektu firma Training Partners Sp. z o.o. wykazała się pełnym profesjonalizmem na każdym z jego etapów, a trenerzy prowadzący szkolenia posiadali wszystkie potrzebne do tego kompetencje i umiejętności. Rekomendujemy firmę Training Partners Sp. z o.o jako profesjonalnego i wiarygodnego dostawcę usług szkoleniowych. Wysoka elastyczność i otwartość na potrzeby klienta i zrozumienie jego potrzeb niewątpliwie stanowią mocną stronę firmy.”

Mirosław Rommel
Dyrektor ds. personalnych, UNIA sp. z o.o.

„Trener bardzo dobrze panował nad grupą, potrafił przekazywać wiedzę w sposób ciekawy, wywołujący zainteresowanie i skłaniający do głębszych dyskusji. Ćwiczenia z zastosowania teorii wymagały od uczestników zaangażowani. Uczestnicy wyszli ze szkolenia z pewnością co do swoich nowych umiejętności i poczuciem dobrze przepracowanego czasu. Całość zakończyła się omówieniem potencjału uczestników oraz jasną informacją co do dalszego ich rozwoju”.

Tomasz Winiarz
Kierownik produkcji, PPG Deco Polska Sp. z o.o.

„Z firmą Training Partners współpracujemy od 2018 roku. Trenerzy realizujący szkolenia wykazali się dużą wiedzą merytoryczną, umiejętnością aktywnego prowadzenia zajęć w sposób angażujący uczestników. Szkolenia zostały wysoko ocenione w ankietach. Cały projekt był poprzedzony wnikliwą, wielopoziomową analizą potrzeb, więc programy były odpowiednio dopasowane do potrzeb każdej grupy. Stały kontakt z przedstawicielami firmy umożliwiał szybką reakcję na pojawiające się trudności. Polecam firmę Training Partners jako rzetelnego partnera gwarantującego wysoki poziom świadczonych usług.”

Marta Solka
Kierownik Zespołu Kadr i Płac, Superior Industries Production Poland Sp. z o.o.

Lider, czyli naturalny przywódca, to osoba, która powinna posiadać nie tylko określone predyspozycje, ale też umiejętności z zakresu ich optymalnego wykorzystania. Najważniejsze z nich, to:
• komunikatywność i pewność siebie,
• zdolność do projekcji swoich oczekiwań na zespół,
• kreowanie różnych rozwiązań istniejących problemów,
• umiejętność budowy komplementarnego zespołu.
Realizowane przez nas szkolenia z zakresu przywództwa mają na celu wyuczenie wśród liderów określonych zachowań i metod postępowania, które przełożą się na konkretne efekty.

Osoby uczestniczące w naszych szkoleniach stają się pewne siebie w kontaktach z pracownikami, poznają nowe techniki socjologiczne, a także wiedzą, jak odnieść sukces w niesprzyjających okolicznościach. Umiejętności, z którymi można zapoznać się na szkoleniach, mają przełożenie nie tylko na życie zawodowe, ale również osobiste. Zdolność do negocjacji, asertywność i mądra otwartość na potrzeby innych to zalety, które są bardzo pomocne w codziennym życiu.

Jaki cel mają nasze szkolenia z zakresu przywództwa? Po pierwsze, dzięki nim pomagamy Państwu przenieść sprawdzone rozwiązania z zakresu zarządzania na grunt konkretnych firm. Po drugie, pomagamy w ten sposób zbudować profesjonalną kadrę, która będzie tworzyć własne komórki i zespoły. W ramach prowadzonych przez nas spotkań zajmujemy się również kształtowaniem świadomości przyszłej kadry kierowniczej, co w ostateczności ma przełożyć się na lepsze standardy pracy w firmie i tym samym zwiększyć jej efektywność i poprawić rentowność.

Zapytaj o szczegóły naszej oferty szkoleń umiejętności miękkich

  Zapraszamy do kontaktu
  Józef Smoleń
  Członek Zarządu, Trener
  tel.: +48 784 46 85 96
  Józef Smoleń